العربية     עברית

נגב אקדמיק- סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

מונה כניסות : 1455319
 
 
 


מבחן דוגמא בסטטיטיקה

מבחן לדוגמא בקורס סטטיסטיקה תואר ראשון

כמות
facebook imagegoogle imagetwitter imageemail image
מבחן דוגמא בסטטיטיקה

תיאור מחקר

קראו את המחקר המתואר להלן. 10 השאלות הבאות מתייחסות לתיאור זה:

 

חוקרת רצתה לבדוק האם קיים קשר בין עמדות בנושא איכות הסביבה (מידת התמיכה באיכות הסביבה) לבין התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה. כמו כן בדקה החוקרת האם קיימים הבדלים בין נשים לגברים בנושא איכות הסביבה.

 

החוקרת נסחה שתי השערות:

·         קיים קשר חיובי בין מידת התמיכה באיכות הסביבה לבין התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה.

·         קיים הבדל בין נשים לגברים במידת התמיכה באיכות הסביבה.

 

החוקרת העבירה שאלונים ל-200 נבדקים. לצורך הדגימה השתמשה החוקרת במרשם התושבים. תחילה חלקה את הרשימה לפי קבוצות מין וגיל ואחר כך דגמה באופן אקראי מכל קבוצה.

 

להלן מספר שאלות מתוך השאלון שהוצג למשתתפים:

א.      יש להחמיר בענישת מפעלים המזהמים את הסביבה

ב.      חינוך לאיכות הסביבה צריך להתחיל בגיל הרך

ג.       אני מקפיד/ה לזרוק עיתונים רק במיכלים המיועדים לכך

ד.      שמירה על הטבע בכל מחיר פוגעת בהתפתחות האורבנית

ה.     קורה לעיתים שאני משליך/ה פסולת מהמכונית

לגבי כל אחת מהשאלות התבקשו הנבדקים לענות מ-1 מאד לא מסכים עד 5 – מסכים מאד. הציון בשני המשתנים חושב כך שככל שהעמדה תומכת יותר באיכות הסביבה וככל שהתתנהגות מכוונת יותר לשמירה על איכות הסביבה, כך הציון גבוה יותר.

 

תוצאות המחקר הראו כי קיים קשר חיובי מובהק בין עמדות ביחס לאיכות הסביבה לבין התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה; לא נמצא הבדל מובהק בין נשים לגברים במידת התמיכה באיכות הסביבה. 

 

ענו על השאלות הבאות, בהתייחס למחקר המתואר:

 

1. מהו מערך המחקר?

א. ניסוי תוך נבדקי

ב. ניסוי בין נבדקי

ג. ניסוי עם קבוצת ביקורת ומדידה לפני ואחרי

ד. מחקר מיתאמי

 

2. מהי שיטת הדגימה המתוארת?

א. דגימה מקרית פשוטה

ב. דגימת שכבות

גמדגם כדור שלג

ד. מדגם נוחות

 

3. מה המשתנים הבלתי-תלויים בהשערות המחקר?

א. שמירת איכות הסביבה וארגון ציבורי

ב. השתלמות בנושא איכות הסביבה ומין הנבדקים

ג. עמדות בנושא איכות הסביבה ומין הנבדקים

ד. התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה ומין הנבדקים

4. מה המשתנה התלוי במחקר?

א. עמדות בנושא איכות הסביבה

ב. התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה

ג. השפעת ההשתלמות על התנהגות הפועלת לשמירת איכות הסביבה

ד. השפעת ההשתלמות על עמדות בנושא איכות הסביבה

 

5. באיזה סולם מדידה נמדד המשתנה התלוי?

א. סולם שמי / נומינאלי

ב. סולם סדר / אורדינלי

ג. סולם רווח / אינטרוולי

ד. לא ניתן לדעת מהו סולם המדידה

 

6. איזה מהמשפטים נכון לגבי השערות המחקר

א. שתי ההשערות הן ללא כיוון

ב. שתי ההשערות הן עם כיוון

ג. שתי ההשערות סיבתיות

ד. השערה אחת עם כיוון והשערה שנייה ללא כיוון

 

7. איזה מהמשפטים נכון לגבי השאלות בשאלון

א. שאלות א' ג' ו-ה' בודקות התנהגות, שאלות ב' ו-ד' בודקות עמדה

ב. שאלות א' ב' ו-ד' בודקות עמדה, שאלות ג ו-ה' בודקות התנהגות

ג. כל השאלות בודקות עמדה

ד. כל השאלות בודקות התנהגות

 

8. באילו שאלות יש לבצע היפוך סקלה?

א. שאלות א' ו-ב'

ב. שאלות ג' ו-ד'

ג. שאלות ד' ו-ה'

ד. אין צורך לבצע היפוך סקלה באף אחת מהשאלות        

 

9. מה ניתן ללמוד מתוצאות המחקר?

א. אנשים שתומכים יותר באיכות הסביבה, פועלים במידה רבה יותר לשמירת איכות הסביבה

ב. נשים וגברים דומים בעמדותיהם ביחס לאיכות הסביבה

ג. עמדות והתנהגויות הם שני דברים שונים שאין ביניהם קשר

ד. משפטים א' ו-ב' נכונים

 

10. תוצאות המחקר –

א. מאוששות את שתי השערות המחקר

ב. אינן מאוששות אף אחת מהשערות החוקר

ג. מאוששות השערה אחת בלבד

ד. אף תשובה אינה נכונה

 

שאלות נוספות

1.      איזה מהמשתנים הבאים הוא משתנה הנמדד בסולם סדר (אורדינלי)?

              א.    דת (יהודים, מוסלמים, נוצריים וכו')

              ב.    מידת דתיות (חילוני, מסורתי, דתי, חרדי)

               ג.     גיל

              ד.    מנת משכל

 

2.      בסקר שנערך בקרב עובדים ביחס לשביעות הרצון שלהם מהממונה, נשאלה השאלה: באיזו מידה עמיתיך לעבודה מרוצים מהממונה? מ-1 – מאד לא מרוצים עד 5 – מרוצים מאד.

איזה סוג שאלה זו?

א.   שאלה ישירה

ב.   שאלה עקיפה

ג.    שאלה פתוחה

ד.   אף תשובה אינה נכונה

 

  1. במחקר נבדקה ההשערה "ככל שהדימוי העצמי נמוך יותר, ההישגים הלימודיים נמוכים יותר". איזה מהמשפטים נכון ביחס להשערה?

א. קיים קשר חיובי בין דימוי עצמי להישגים לימודיים

ב. קיים קשר שלילי בין דימוי עצמי להישגים לימודיים

ג. לא קיים קשר בין דימוי עצמי להישגים לימודיים

ד. קיים קשר סיבתי בין דימוי עצמי להישגים לימודיים

 

  1. איזה מהמשפטים הבאים מתאר את היחס בין תוקף למהימנות?

      א. כלי מחקר יכול להיות תקף ולא מהימן

      ב. כלי מחקר יכול להיות מהימן ולא תקף

      ג. תוקף המחקר תמיד גבוה מהמהימנות שלו

      ד. אין קשר בין תוקף למהימנות

 

  1. איזו טענה מהטענות המוצגות להלן אינה אמפירית?

א. אמנות קלסית יפה יותר מאמנות מודרנית

ב. במצב של תעסוקה מלאה אין אבטלה

ג. כל הסטודנטים שונאים בחינות

ד. כל הטענות הנ"ל אינן אמפיריות

 

  1. מהי השערה ללא כיוון

א. השערה שאינה מתארת קשר בין משתנים

ב. השערה לא מבוססת

ג. השערה שאינה מתארת אילו ערכים של משתנה אחד מופיעים עם אילו ערכים של משתנה שני

ד. השערה שלא אוששה

 

 

  1. חברה מעוניינת לצאת במסע פרסום למשחת שיניים חדשה. כדי לבדוק איזה פרסומת יעילה יותר, פרסומת בה מופיע רופא שיניים או פרסומת בה מופיע דוגמן ידוע, ערכה החברה מחקר מקדים. לצורך המחקר נבחרו שתי קבוצות, לקבוצה אחת הוצגה פרסומת בה רופא שיניים משבח את יתרונות המשחה, לקבוצה שנייה הוצגה פרסומת בה מופיע דוגמן החושף שיניים יפות וצחורות. לאחר הצגת הפרסומת נשאלו חברי שתי הקבוצות האם ישקלו לקנות את משחת השיניים. מה מערך המחקר המתואר לעיל?

א.      מחקר מיתאמי

ב.      ניסוי עם שתי קבוצות ומדידה לפני ואחרי

ג.       ניסוי עם שתי קבוצות ומדידה אחרי בלבד

ד.      ניסוי עם קבוצה אחת ומדידה לפני ואחרי

 

 

איזה גורם יכול לאיים על התוקף הפנימי של המחקר המתואר לעיל?

א.      השפעת המדידה לפני על המדידה אחרי

ב.      הבדלים בין שתי הקבוצות בנקודת המוצא

ג.       אירועים שהתחרשו בין שתי המדידות

ד.      התיאור לעיל אינו מספק פרטים המאפשרים להעריך את התוקף הפנימי של המחקר

 

 

 

  1. סוציולוגית בדקה השערה: ככל שקיימת התאמה רבה יותר ברקע של בני הזוג, כן שביעות רצונם מחיי הנישואין גדולה יותר. קשר זה חזק יותר בקרב זוגות שנשאו בגיל צעיר מאשר בקרב זוגות שנשאו בגיל מבוגר.

איזה מהמשפטים נכון לגבי משתני המחקר?

א. שביעות רצון מחיי הנישואין – משתנה בלתי-תלוי, התאמת הרקע של בני הזוג – משתנה תלוי, גיל הנישואין – משתנה מתווך.   

ב. התאמת הרקע של בני הזוג – משתנה בלתי תלוי, שביעות רצון מחיי הנישואין – משתנה תלוי, גיל הנישואין – משתנה ממתן.  

ג. התאמת הרקע של בני הזוג – משתנה בלתי תלוי, שביעות רצון מחיי הנישואין – משתנה תלוי, גיל הנישואין – משתנה מתווך.

ד. גיל הנישואין – משתנה בלתי-תלוי, שביעות רצון מחיי הנישואין – משתנה תלוי, התאמת הרקע של בני הזוג – משתנה ממתן. 

 

 

 

 

 


                                                                                              טלפון ליצירת קשר 24/7    :    03-6555754                             
                    
             מכירות: 058-4695949,  054-6959272
            פקס:   077-4703630   משרד: 077-4024065 
               כתובת מייל:    sgl@netvision.net.il
           כתובת המשרד: בן גוריון 4, מספר 102, קומה ראשונה, כניסה 1, בצמוד לבית האדום. נס ציונה

      www.articlestore.co.il   www.studentstore.co.il  l  www.faculta.co.il l     www.toharac.co.il    www.morim100.co.il  
                                           

            

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים